تقدیر نامه ها - مشتری
مدير عامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مانگ

مدير عامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مانگ

مديرعامل شركت زاگرس پوش

مديرعامل شركت زاگرس پوش

مدير عامل شركت سارك

مدير عامل شركت سارك

سازمان نظام مهندسی استان مازندران

سازمان نظام مهندسی استان مازندران

معاون طرح های نیروگاه حرارتی

معاون طرح های نیروگاه حرارتی

مدير امور ساختمان بانك آينده

مدير امور ساختمان بانك آينده

مدیر عامل فرش زمرد

مدیر عامل فرش زمرد

رییس شعبه ممتاز بانک ملی بابل

رییس شعبه ممتاز بانک ملی بابل

مدیریت شعب بانک تجارت مازندران

مدیریت شعب بانک تجارت مازندران

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان

شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان

شرکت آوا کتان قشم

شرکت آوا کتان قشم

خبرنامه