چراغ روكار لدیا

چراغ روكار لديا با طراحی پيشرفته مازی‌نور به صورت نصب روكار افقي يا عمودي در كنار آينه در محيط‌هاي بهداشتي و نیز با کاربرد روشنایی عمومی طراحي شده است. طراحي زیبا، پخش يكنواخت نور، فقدان زنندگی نور و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه