ابزار "تاثير رنگ های نور بر اجسام"

دارای قابليت های زير می باشد:

  • مقايسه انواع رنگ نور
  • امكان انتخاب پس زمينه های متفاوت
  • قابليت جابجايی نوار جداكننده توسط كاربر