فروشندگان تخصصی

استان گیلان

نام نماینده شرکت / فروشگاه تلفن فکس آدرس
آقای حسن زاده الکتریکی حسن زاده ۰۱۳-۴۴۸۲۵۷۵۵ ۰۱۳-۴۴۸۲۶۵۷۱ آستارا - خیابان حکیم نظامی الکتریکی حسن زاده
آقای مشهور الکتریکی مشهور ۰۱۳-۴۴۳۳۷۴۱۴ ۰۱۳-۴۴۳۳۷۴۱۵ صومعه سرا - خیابان شهید برشنورد نمایشگاه لوستر و الکتریک مشهور