پروژه ها

 • بازسازی خوابگاه های دانشجویان دانشگاه تهران
 • دانشکده دندانپزشکی ساری
 • دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد ارومیه
 • مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم
 • دانشگاه سراسری ارومیه
 • دانشکده فنی مهاجر اصفهان
 • دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر
 • دانشکده عمران خواجه نصیر
 • دانشگاه الزهرا
 • دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز
 • دانشگاه سراسری اراک
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشگاه آزاد زنجان
 • سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
 • دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه سراسری زنجان
 • نوسازی مدارس استان گیلان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(حکیمیه)
 • دانشگاه تهران
 • پژوهشکده امام خمینی
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه تربیت معلم
 • دانشگاه آزاد اراک
 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه مازندران
 • نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی
 • نوسازی مدارس استان تهران
 • نوسازی مدارس استان مرکزی
 • نوسازی مدارس استان مازندران
 • نوسازی مدارس استان کرمانشاه
 • نوسازی مدارس استان فارس
 • نوسازی مدارس استان گلستان