چراغ های کم مصرف انتخابی هوشمندانه تر …

تاریخ نشر: ۱ خرداد ۱۳۸۹

در تلاش همیشگی برای بهینه كردن مصرف انرژی در چراغ های مازی نور، از این پس، بالاست‌های مغناطیسی کلاس انرژی C  در چراغ‌های فلورسنتی مازی‌نور، به بالاست های Low Loss (کم تلفات) با كلاس انرژی B تبدیل شده است. همچنین، به جای استفاده از یک بالاست با کلاس انرژی C به ازای هر لامپ ۱۸ وات، استفاده از یک بالاست ۱۸×۲ وات با کلاس انرژی B1 برای دو لامپ ۱۸ وات موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی می شود.
این تغییرات در چراغ های مازی نور مشخصا برای کاهش مصرف انرژی ( چراغ های كم مصرف ) صورت گرفته است. نكتة مهم دیگر این كه در چراغ های مازی نور، بالاست‌های HID نه تنها با الزامات کلاس انرژی جدید اجباری در اروپا كه از سال ۲۰۱۲ باید اجرا شود، به طور کامل انطباق دارد، بلكه بسیاری از این بالاست ها با الزامات اجباری سال ۲۰۱۷ اروپا نیز منطبق است. ضمنا، بروشور حاوی شرح مزایا و امتیازات استفاده از بالاست‌های کلاس انرژی (الکترونیکی)A و (مغناطیسی) B و کلاس انرژی بالاست های HID در این پیوند قابل دریافت می باشد.