نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

تاریخ نشر: ۸ خرداد ۱۳۹۵

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 6 و Plugin مازی نور برای نرم افزارهای DIALux Evo 6 و DIALux 4.12.01 در بخش  دریافت ها در دسترس می باشد